alt
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwrot produktów w ciągu 14 dni  (odstąpienie od umowy)

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 
14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta 
weszła w posiadanie tego towaru. 
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez 
Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, 
które dostarczane są osobno. 
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 
Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub 
informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to 
obowiązkowe. 
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu 
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty 
dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż 
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w 
którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej 
transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z 
tym zwrotem. 
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, 
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Orła 32A, 95-073 Grotniki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w 
którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar 
przed upływem terminu 14 dni. 
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść 
bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w 
opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można 
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z 
innymi rzeczami. 
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które 
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za 
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy. 
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. 

§ 9 REKLAMACJE 

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie 
cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. 
b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. 
d. Żądać usunięcia wady. 
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. 
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest 
zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Orła 32A, 95-073 Grotniki. 
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w 
Sklepie. 
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. 
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać 
m.in. z: 
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z 
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. 
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest 
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. 
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


Załącznik nr 1 do Regulaminu 


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
PHU "SIGIL" Piotr Henryk Struszczyk 
Orła 32A, 95-073 Grotniki 
adres e-mail: sigil@onet.pl 
- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................................................................................................... 
– Imię i nazwisko Konsumenta ................................................................................................................................. 
- Adres Konsumenta ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................. 
Podpis Konsumenta 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu